Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza polityka zawieraj informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, a także wdrożonych środków ich ochrony. 
 2. Polityka prywatności zawiera również wiadomości na temat praw związanych z ochroną danych osobowych przysługujących osobom korzystającym z usług świadczonych przez administratora.

§ 2

[Definicje]

 1. Sprzedawca –Beata Plewniok prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata. P sketches Beata Plewniok z siedzibą w Bieruniu (43-155 Bieruń) przy ul. Bohaterów Westerplatte 4, NIP: 6461866491, REGON: 380086375.
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług oferowanych przez sprzedawcę.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Portal – portal działający pod domeną beatasketches.pl stanowiący własność sprzedawcy.
 6. Administrator danych osobowych- Administratorem danych osobowych użytkowników jest sprzedawca. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym numerem telefonu 506504397 bądź drogą mailową za pomocą adresu mailowego beata.plewniok@gmail.com.

§ 3

[Cel przetwarzania danych osobowych]

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez sprzedawcę w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży i jej należytego wykonania, a takżeutrzymania kontaktu z użytkownikiem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez sprzedawcę polegających na marketingu własnych usług i towarów, a także celem ewentualnego dochodzenia, obrony lub ochrony roszczeń. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4

[Odbiorcy danych osobowych]

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez sprzedawcę oraz przez podmioty z nim współpracujące w związku z wykonywaniem umowy zawartej z użytkownikiem. 
 2. Dane osobowe użytkowników są przekazywane firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia użytkownikowi zamówionego towaru.

§ 5

[Zakres przetwarzania danych osobowych]

 1. W celu prawidłowego skorzystania z usług oferowanych przez sprzedawcę użytkownik zobowiązany jest do podania swego imienia, nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail. 
 2. Obowiązek podania wskazanych danych osobowych jest podyktowany koniecznością umożliwienia formalnego zidentyfikowania kupującego.Nadto, podanie tych danych jest uzasadnione koniecznością pełnego i prawidłowego wykonania umowy sprzedaży przez administratora. Sprzedawca informuje, iż brak podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży z użytkownikiem bądź uniemożliwić administratorowi prawidłowe świadczenie usług związanych z zawartą umową sprzedaży.

§ 6

[Okres przetwarzania danych osobowych]

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane, a także przez okres niezbędny do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością sprzedawcy.

§ 7

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 1. Prawo dostępu do danych osobowych -Użytkownik posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby zgromadzonych przez sprzedawcę. Użytkownik, w szczególności, ma prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez administratora, prawo do uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych. Użytkownik posiada również prawo do uzyskania kopii danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych - Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przez sprzedawcę danych osobowych dotyczących jego osoby. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych składając stosowne oświadczenie. 
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych - Użytkownik posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, lub niektórych danych osobowych, w sytuacji kiedy 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 b) użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,

 c) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. W sytuacji zgłoszenia przez użytkownika żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez sprzedawcę.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Użytkownik posiada prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) w razie kwestionowania prawidłowości zgromadzonych danych osobowych –na czas potrzebny sprzedawcy do sprawdzenia prawidłowości przetwarzanych danych, 

b) gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania, sprzeciwiając się jednocześnie ich usunięciu;

c) gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane przez sprzedawcę, ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – wówczas ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas potrzebny do ustalenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje sprzedawca, przetwarzając dane osobowe tego użytkownika.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach marketingowych, sprzedawca niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w tychże celach. 

6. Prawo do cofnięcia zgody -Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie użytkownika w przedmiocie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać złożone w dowolnej formie; w razie złożenia przez użytkownika przedmiotowego oświadczenia w formie ustnej, sprzedawca będzie uprawniony do żądania od użytkownika potwierdzenia treści złożonego oświadczenia woli za pomocą trwałego nośnika danych (m.in. wiadomości e-mail, sms, dokumentu).

7. Prawo do przenoszenia danych -Użytkownik jest uprawniony do żądania wydania posiadanych przez sprzedawcę danych osobowych dotyczących jego osoby, a następnie może przenieść je do wybranego przez siebie innego administratora ochrony danych osobowych. Dane osobowe zostaną wydane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa) przy ul. Stawki 2. 

  § 8

  [Pliki Cookies]

  1. Sprzedawca stosuje pliki cookies, tj. gromadzi dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników odwiedzających stronę internetową sprzedawcy. Pliki cookies są bezpieczne dla użytkowników i nie powodują zakłóceń w funkcjonowaniu ich urządzeń.
  2. Sprzedawca stosuje pliki cookies jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, w szczególności w celu optymalizacji i poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu.
  3. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, łącznie z ich całkowitym wyłączeniem. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez sprzedawcę plików cookies przez użytkownika
  4. Pilik cookies używają też serwisy, do których odwołuje się serwis sprzedawcy. Także serwisy, do których linki mogą się znajdować na stronie internetowej sprzedawcy mogą używać cookies. 
  5. Użytkownik jest uprawniony do wyłączenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w swej przeglądarce. W takim przypadku jednak sprzedawca nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania serwisu.
  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper.pl