Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

[Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Sprzedawca – Beata Plewniok, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata.p sketches Beata Plewniok z siedzibą w Bieruniu (43-155) przy ul. Bohaterów Westerplatte 4, NIP: 6461866491, REGON: 380086375.

2. Zamawiający - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez sprzedawcę.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin - regulamin sklepu internetowego beatasketches.pl.

5. Portal - sklep internetowy działający pod adresem beatasketches.pl, stanowiący własność Sprzedawcy.

6. Produkt - rzecz oferowana za pośrednictwem Portalu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego wyrażające jego wolę zawarcia umowy, w którym zamawiający precyzuje ilość i rodzaj zamawianych Produktów.

8. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym, której przedmiotem są Produkty.

9. Formularz Zamówienia - formularz dostępny na Portalu, pozwalający utworzyć konto lub złożyć Zamówienie.

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 2

[Postanowienia ogólne i oferta]

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi związane z wysyłkową sprzedażą Produktów za pośrednictwem Portalu.

2.Portal stanowi własność Sprzedawcy.

3. Kontakt ze Sprzedawcą, w sprawach związanych ze sprzedażą Produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu, możliwy jest w sposób wskazany w zakładce kontakt.

4. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych.

5. Regulamin Portalu kierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców.

6. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Zamawiającego podczas zakupu poprzez Portal, obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia Zamówienia i akceptowana przez Zamawiającego, w momencie dokonywania Zamówienia.

§ 3

[Składanie zamówień]

1. Ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) oraz są cenami brutto.

2. Zmiana ceny produktu, po złożeniu Zamówienia, nie ma wpływu na wysokość Zamówienia. Cena podana przy każdym Produkcie, w chwili złożenia Zamówienia przez Zamawiającego, jest wiążąca.

3. Ceny nie obejmują kosztów związanych z wysyłką zamówionych towarów. Koszt wysyłki zostanie doliczony do wartości Zamówienie w zależności od wybranego sposobu wysyłki.

4. Informacja o Produktach, a także specyfikacja techniczna, podana została przez Sprzedawcę będącego producentem Produktów.

5. Zdjęcia Produktów wykonane przez Sprzedawcę, mają charakter poglądowy, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktów.

6. Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pomocą formularza zamówień lub drogą mailową.

7. Zamówienia składane drogą elektroniczną.

 a) Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówień.

 b) Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie wysłane na adres mailowy Zamawiającego wskazany w formularzu zamówień.

 c) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia Zamówienie.

8. Zamówienia składane drogą mailową.

 a) Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest przesłanie Zamówienia na adres mailowy Sprzedawcy zamieszczony na Portalu.

 b) Informacje o złożonym Zamówieniu, w szczególności o zamówionych towarach, o cenie wynikającej z Zamówienia oraz sposobie zapłaty zostaną przesłane na podany przez Zamawiającego adres mailowy.

 c) Umowa zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego treści Zamówienia.

 d) Zamówienia niepotwierdzone przez Zamawiającego nie będą realizowane.

§ 4

[Termin oraz sposób realizacji Zamówienia]

1. Zamówiony przez Zamawiającego towar zostanie wysłany w terminie do 5 dni od momentu zawarcia umowy w sposób zgodny z § 3 ust. 7 lub 8 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni bezpośrednio je poprzedzające złożone po godziny 12:00, zostaną zrealizowane w trakcie najbliższego dnia roboczego. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Zamawiającego lub, w przypadku płatności karta płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2. Każdorazowo czas realizacji Zamówienia wskazany został w opisie Produktu.

3. Sprzedający zastrzega możliwość wystąpienia opóźnienia w terminie realizacji Zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku jego wystąpienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia a także wskaże nowy termin realizacji Zamówienia.

4. Wysyłka towarów do Zamawiającego odbywa się za pomocą firm kurierskich, chyba że Zamawiający zdecyduje się na odbiór osobisty. Koszt wysyłki Produktu uzależniony jest od sposobu dostawy oraz kraju, do którego towar ma zostać dostarczony.

5. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić jakość przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

6. Sposób płatności jest wybierany przez Zamawiającego spośród następujących form oferowanych przez sprzedawcę: zwykły przelew, PayPal, przelewy24, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

8. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Produktów jest faktura VAT lub rachunek.

9. Informacje zamieszczone na stronie Portalu nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 5

[Reklamacje]

1. W razie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych Produktu Zamawiający ma prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy udostępniony za pośrednictwem Portalu.

3. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o wykrytej wadzie w terminie 14 dni od jej ujawnienia, jednak reklamacje złożone z naruszeniem przedmiotowego terminu również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia dla Zamawiającego i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

6. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy do siedziby Sprzedawcy.

§ 6

[Odstąpienie od umowy i zwrot towarów - Konsument]

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Produktu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy lub adres elektroniczny podany na Portalu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na wzorze udostępnionym na Portalu.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy w stanie niepogorszonym od stanu w chwili jego otrzymania na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem pkt. 7.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Zwrot otrzymanych od Konsumenta płatności nastąpi w chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowę uznaje się za niezawartą.

10. Sprzedawca informuję, iż celem rozwiązywania sporów pomiędzy Konsumentami, a Przedsiębiorcami uruchomiono platformę ODR, znajdującą się pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

11. Zwrot środków zostanie dokonany w sposób w jaki płatność została dokonana przez Zamawiającego Jeśli płatność została dokonana kartą płatniczą wówczas, środki zostaną zwrócone na rachunek tej karty.

§ 7

[Przetwarzanie danych osobowych]

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży i jej należytego wykonania, a także utrzymania kontaktu z Zamawiającym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Dane osobowe Zamawiających będą przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę polegających na marketingu własnych usług i towarów, a także celem ewentualnego dochodzenia, obrony lub ochrony roszczeń. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Sprzedawcę, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, a także wdrożonych środków ich ochrony, znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 8

[Postanowienia końcowe]

1. Administratorem danych osób korzystających z usług Portalu jest Sprzedawca. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

2. Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmą kurierskim w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

3. Sądem właściwym do rozpatrzenia ewentualnych, sporów wynikłych z realizacji umowy, jest Sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedawcy. Przy umowach zawartych z Konsumentem, wyboru Sądu dokonuje Zamawiający.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl